วิชาสถิติเบื้องต้น

sst

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลการแจกแจงปกติการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่ายอนุกรมเวลาและเลขดัชนี

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเองโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงาน

line

โครงการเรียนการสอนฉบับย่อ รายวิชาสถิติเบื้องต้น รหัส ค 32203

โครงการเรียนการสอนฉบับย่อ รายวิชาสถิติเบื้องต้น รหัส ค 32203

โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาสถิติเบื้องต้น

line

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ

line

What is statistics ?

เป็นเอกสารบรรยายภาษาอังกฤษ จาก Slideshare

line

Statistics in Schools – Why Statistics?

One in a series, this video takes a fun and zany look at the importance of statistics. Host, Eric Newburger uses graphics, pictures and interesting stories to illustrate the relevance of statistics and how many different things can be learned about the nation and its communities through the study of statistics.

line

Introduction of Statistics ในอีกแบบหนึ่ง

line

WHAT IS STATISTICS?

line

Arithmetic Mean

line

Algebra Harmonic Mean

line

Geometric Mean Explained

เป็นคลิปที่นักเรียนควรดูมากนะครับ จะอธิบายค่าเฉลี่ยเรขาคณิตได้ดีมากๆ

line

Geometric vs. Arithmetic Average Returns

This video introduces the concept of Geometric Average Returns. An example is used to illustrate how to calculate arithmetic and geometric returns and to illustrate why geometric returns are better.

Advertisements

1 ตอบกลับที่ วิชาสถิติเบื้องต้น

  1. ชัญญาณ์ภัช 5/2 พูดว่า:

    ประเมินแล้วนะค่ะ ครูทศ ^___^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s