รายวิชาที่เปิดสอน

sst

คำอธิบายรายวิชาสถิติเบื้องต้น

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวัดค่า

กลางของข้อมูลการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลการแจกแจงปกติ

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่ายเลขดัชนี

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ

คณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงาน

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เข้าใจกระบวนการทางสถิติ

2. นำวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆ

3. นำความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐานและในชีวิตประจำวัน

4. สามารถบอกระดับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เราสนใจณเวลาต่างๆกันได้

baipak.blogstpot22

Slidecal

คำอธิบายรายวิชาแคลคูลัสเบื้องต้น

       ศึกษาเกี่ยวกับลำดับและอนุกรม ลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม ลำดับอนันต์ ลิมิตของลำดับ อนุกรมอนันต์ ผลบวกของอนุกรมอนันต์

ศึกษาเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ปริมาตรของทรงตัน

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. บอกความหมายของลำดับ และหาพจน์ทั่วไปของลำดับที่กำหนดให้ได้
 2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
 3. หาลิมิตของลำดับอนันต์ โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต
 4. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้
 5. นำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
 6. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 7. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
 8. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้
 9. นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้
 10. นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเชิงอนุพันธ์และอัตราสัมพัทธ์
 11. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 12. หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 13. หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กำหนดให้ได้
 14. หาปริมาตรของทรงตันที่กำหนดได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s