อบรม Google for education

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได้จัด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสานสนเทศ (Distance Learning Information Technology:DLIT) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน

ทั้งนี้ครูถือว่าบทบาทที่สำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google for education ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ยืนยันอีเมล google

แบบฟอร์มประเมินการอบรม

ตัวอย่าง Google site

survey20graphic ส่งงานครับ เย้ๆๆ เสร็จแล้ว 

***

header pcccr

header

Advertisements